beyond massage logo

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Yritys:

Tmi Erika Louhivuori/ Beyond Massage (2882314-8)
Abrahaminkatu 15 B, 00180 Helsinki

Yhteyshenkilö:

Erika Louhivuori, erika@beyondmassage.fi, +358408427588

www.beyondmassage.fi

REKISTERIN NIMI

Beyond Massagen asiakastietojen, laskutuksen, verkkokaupan, ajanvarausten ja uutiskirjeen tilaajien rekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA TIETOLÄHTEET

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen parantaminen, ajanvarausten mahdollistaminen (www.nettiaika.fi), laskutustietojen ylläpito, verkkokaupan ylläpito (www.gifti.fi) ja kuittien lähettäminen sähköisesti. Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Beyond Massagen ja asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon, laskutukseen, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen. Jos asiakkaalla ja Beyond Massagella on hoitosuhde, järjestelmään tallennetaan myös hoitosuhteen kannalta asiakkaan tallennettavaksi hyväksymät tiedot. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Beyond Massage voi myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen erika@beyondmassage.fi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Rekisterin tietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, hyödyllisen tiedon jakamiseen sekä markkinointiin, tilastointiin, analysointiin ja toiminnan kehittämiseen.

Rekisteritietoja voidaan käsitellä Beyond Massagen omissa rekistereissä sekä vahvoin teknisin keinoin suojatuissa sovelluksissa, esimerkiksi sähköpostituslistan hallintaohjelmistoissa viestinnän tehostamiseksi. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Beyond Massagella on oikeus käyttää alihankkijoita asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi. Tältä osin henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa alihankkijoille siinä laajuudessa, kuin on tarpeellista palveluiden ja viestinnän toteuttamiseksi (esimerkiksi yhteydenpito ja tietojen käsittely sähköisesti sekä tallennus palvelimelle, jota ylläpitää kolmas osapuoli).

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, syntymäaika (laki edellyttää sitä hoitosuhteen perusteella), asiakkaan laskutustiedot, tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse, tehdyt varaukset, asiakaskäynnit ja maksut.

Tietoja kerätään vain sen verran, kuin on tarpeellista asiakassuhteen sujuvan toteutuksen varmistamiseksi sekä asiakasviestinnän toteuttamiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli kuitenkin sähköpostituslistan ylläpitäjä säilyttää henkilötietorekistereitään Yhdysvalloissa, tarkistetaan, että listojen ylläpitäjät kuuluvat EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield –järjestelyn piiriin.

TIETOJEN SÄILYTYS

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään, kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit.
Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi, mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.

TIETOJEN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus on vain henkilöillä, joiden on voitava käsitellä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi tämän rekisterin tarkoitusten mukaisesti sekä rekisterin teknistä ylläpitoa varten. Rekisterin ylläpitoon käytettävä Nettiaika-verkkopalvelu on suojattu salasanoin ja tietokantapalvelin sekä muut palvelimet ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa, ellei laissa muuten määrätä. Pyynnöt on osoitettava kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.